• 26-12-2019
  • 334 Lượt xem

Những điểm mới trong Luật doanh nghiệp 2014

1. Quy định về nhiều người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 thì“Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật”. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tận dụng được các thời cơ kinh doanh thông qua người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, giải quyết các vướng mắc trong trường hợp người đại diện duy nhất của doanh nghiệp không thực hiện những yêu cầu của các thành viên/ cổ đông của công ty trong việc điều hành quản lý nội bộ và các giao dịch khác của công ty. Doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật  đòi hỏi có cơ chế giám sát chặt chẽ, quy định rõ trách nhiệm của mỗi người và phạm vi đại diện của họ. Việc quy định như này đảm bảo cho cơ cấu tổ chức công ty hoạt động ổn định, hiệu quả.

2. Thay đổi quy định về điều kiện tiến hành cuộc họp hội đồng thành viên công ty

Điều 51 Luật doanh nghiệp 2005quy định tỷ lệ họp lần thứ nhất được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ, nhưng Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định tỷ lệ này đã giảm xuống còn 65% vốn điều lệ.

Việc giảm tỷ lệ thành viên dự họp để đảm bảo cho cuộc họp Hội đồng thành viên vẫn được tiến hành. Việc quy định như trên nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc trong cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động của công ty.

điểm mới trong luật doanh nghiệp 2014

3. Quy định thêm thành viên HĐQT độc lập trong cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Điểm b, Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 đã bổ sung thêm điều kiện đối với công ty cổ phần có cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình không có Ban kiểm soát thì trong trường hợp này phải có ít nhất 20% số thành viên HĐQT  phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT . Việc tạo ra cơ chế giám sát này để đảm bảo cho việc giám sát hoạt động của công ty được thực hiện một cách có hiệu quả, minh bạch, tuân thủ các quy định của công ty và quy định của pháp luật.

4. Thay đổi điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 102 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”

Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 quy định giảm tỷ lệ trên còn là: 51% và  33%

Việc giảm tỷ lệ cổ đông dự họp  nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp vẫn tiến hành được cuộc họp khi số lượng cổ đông ít,  giải quyết được các vấn đề cấp thiết ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng.

5. Thay đổi tỷ lệ thông qua Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 104 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; Một số trường hợp là 75%

Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 quy định tỷ lệ thông qua Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông giảm xuống chỉ còn 51%, một số trường hợp là 65%.

Việc giảm tỷ lệ biểu quyết để nhằm bảo đảm ý kiến của phần đa các cổ đông trong công ty.

6. Quy định doanh nghiệp có quyền tự quy định phương thức bầu thành viên HĐQT và Ban kiếm soát

Luật năm 2014 quy định mới về việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo thể thức cách thức quy định cụ thể tại khoản 3, điều 144.

7. Quy định cụ thể về người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

Luật năm 2014 quy định: người được ủy quyền phải là cá nhân; cử tối đa 03 người đại diện; phải xác định cụ thể phần vốn góp/số cổ phần cho mỗi người đại diện, trường hợp không xác định thì sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền. Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo.

Tư vấn viên : Hồ Thị Thủy

Liên hệ
icon-zalo