• 19-12-2019
  • 321 Lượt xem

Cam kết mua hóa đơn của thuế

Mẫu số: CK01/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 39/2014/TT-BTC ngày

31/3/2014 của Bộ  Tài chính)


3.16.
  Mẫu: Cam kết                         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  CAM KẾT

 

Kính gửi: Chi cục thuế …………………..

Người nộp thuế: …………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nhận thông báo thuế: ………………………………… …………………………………..

Số điện thoại liên hệ:

+ Di động: ………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………….

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:  ………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực tế phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                        Ngày …….tháng …….năm ……. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Liên hệ
icon-zalo