• 20-12-2019
  • 316 Lượt xem

Đơn đề nghị cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Mẫu số 04

TÊN DOANH NGHIỆP

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

…, ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ…

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố………………………

I. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………..

Điện thoại:……………………….Fax: ……………..

Email: …………….Website: ……………..

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ……………

Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa số… do… cấp lần đầu ngày… tháng… năm…; cấp đăng ký thay đổi lần … ngày…tháng…năm….

Các cơ sở bán lẻ đã lập trên phạm vi toàn quốc: ………………….

II. Đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số….với nội dung như sau:

  1. Tên cơ sở bán lẻ: …………………………………….
  2. Địa chỉ cơ sở bán lẻ: …………………………………………………..
  3. Loại hình cơ sở bán lẻ: ………………………………………
  4. Quy mô cơ sở bán lẻ, gồm:

– Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có): … m2

– Tổng diện tích sàn xây dựng (nếu có): …m2, trong đó:

+ Diện tích bán hàng: … m2

+ Diện tích kinh doanh dịch vụ (nếu có): …m2

  1. Hàng hóa phân phối tại cơ sở bán lẻ: ………………………………
  2. Thời hạn hoạt động của cơ sở bán lẻ: …………………………………
  3. Các đề xuất khác (nếu có): …………………………………….

III. Doanh nghiệp cam kết

  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
  2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.
Các tài liệu gửi kèm:

1. …;

2. …;

3. ….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Liên hệ
icon-zalo