• 11-12-2019
  • 292 Lượt xem

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Mẫu MĐ-1

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

                                                ………., ngày ….. tháng ….. năm ……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Sở Công Thương ….

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): ………………………………………………………………………………………………

Tên thương nhân viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………….. 

Quốc tịch của thương nhân: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) …………….

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:……………………………………………………….. Do:…………………………………. cấp ngày…..tháng……năm…. tại ………………………………..

 Lĩnh vực hoạt động chính: ………………………………………………………………………………..

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………………………. tại Ngân hàng:………………………… ………… 

Điện thoại:………………………………………….. Fax:…………………………………………………. Email:………………………………………………… Website: (nếu có) ……………………………….

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………

Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Tên Văn phòng đại diện:…………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt: (nếu có) ……………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:…………………………………………………………………………..

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)………………………………………………………….

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động) …..

………………………………………………………………

Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên:…………………………………………… .Giới tính:………………………………………….

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: ……………………………………………………………………

Do: ………………………………….cấp ngày…..tháng……năm…. tại……………………………….. Chúng tôi xin cam kết:

  1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.
  2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

Các giấy tờ theo quy định của pháp luật

 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Liên hệ
icon-zalo