• 18-12-2019
  • 319 Lượt xem

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Mẫu số 02

TÊN DOANH NGHIỆP

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

  …, ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KINH DOANH

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố……………………………..

1. Thông tin về doanh nghiệp:

  1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………….

Điện thoại: …………………… Fax: …………. 

Email:………….. Website:………………………

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ……………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số… do… cấp đăng ký lần đầu ngày… tháng… năm…; cấp đăng ký thay đổi lần thứ… ngày… tháng… năm….

  1. Vốn điều lệ (ghi bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài): …………………..
  2. Vốn đầu tư cho Dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có) (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài): …………………………………………..
  3. Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………………
  4. Mục tiêu của dự án đầu tư: …………………………………………..
  5. Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa số… do… cấp lần đầu ngày… tháng… năm…; cấp đăng ký thay đổi lần… ngày…tháng…năm..,.

2. Đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa số… như sau:

1. Điều chỉnh thông tin doanh nghiệp

a) Thông tin của doanh nghiệp đã được ghi nhận: …………………………

b) Thông tin của doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh (ghi thông tin điều chỉnh và lý do điều chỉnh): …………..

c) Thông tin của doanh nghiệp sau khi điều chỉnh: …………..

2. Điều chỉnh nội dung kinh doanh

a) Nội dung kinh doanh đã được cấp: ………………….

b) Nội dung kinh doanh đề nghị điều chỉnh (ghi nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh):…………….

c) Nội dung kinh doanh sau khi điều chỉnh:…………………………….

III. Doanh nghiệp cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định của Giấy phép kinh doanh và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.

Các tài liệu gửi kèm:

1. …;

2. …;

3. ….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

 DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Liên hệ
icon-zalo