• 19-12-2019
  • 278 Lượt xem

Đơn đề nghị mua hóa đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                              Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc                                   

Hà Nội, ngày……… tháng……… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi: Chi cục thuế …………………

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:

1. Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………

2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………..

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế: ……………………………………………………………………

5. Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………

6. Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………..

7. Vốn điều lệ: ………………………………………………………………………………………..

8. Số lượng lao động: ………………………………………………………………………………..

9. Tên người mua hóa đơn: …………………………………………………………………………

Số CMND người đi mua hóa đơn: …………………………………………………………………

Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: …………………………………………………….

II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua:

Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Đơn vị tính: Số

S

T

T

Loại

hóa đơn, chứng từ

Tồn đầu

kỳ trước

Số lượng

mua kỳ

trước

Sử dụng trong kỳ Còn

cuối kỳ

Số lượng mua

kỳ này

Sử dụng Xóa bỏ Mất Hủy Cộng
                     
                     

Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ghi chú:

– Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

 

Liên hệ
icon-zalo