• 14-01-2020
  • 3913 Lượt xem

Đơn đề nghị về việc đính chính thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

                                           ……, ngày … tháng … năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v đính chính thông tin giấy chứng nhận

Kính gửi:[1]………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là: …………………………Số CMND: ……………………………………….

Địa chỉ:[2]…………………………………………………………………………………………………

Tôi trình bày thông tin sai sót trong giấy chứng nhận như sau:[3]

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi viết đơn này kính mong quý cơ quan thực hiện việc đính chính thông tin giấy chứng nhận theo thông tin trên nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận số[4]…….cấp ngày[5] …………………………………………….

Tôi cam đoan những thông tin trên là chính xác, khách quan, nếu có vi phạm tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

 

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Liên hệ
icon-zalo