• 30-11-2019
  • 80 Lượt xem

Đơn đề nghị về việc miễn giảm phí thi hành án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc miễn, giảm phí thi hành án

Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự……………………………………………..

Họ và tên người đề nghị (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: Căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú):…………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Họ và tên người được thi hành án………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ………………………………………………………………………………………

Họ và tên người phải thi hành án…………………………………………………………..

Địa chỉ ……………………………………………………………………………………

  1. Nội dung đề nghị miễm, giảm: …………………………………………………….
  2. Căn cứ đề nghị miễn, giảm:………………………………………………………..
  3. Các tài liệu kèm theo

– Quyết định thi hành án số …………………………..ngày………tháng………năm ….của………………………………………………………………………………….

– Tài liệu có liên quan …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

                                                                         …….ngày…….tháng…..năm 20……

                                                                                        Người đề nghị

                                                                     (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

 

Liên hệ
icon-zalo