• 23-12-2019
  • 620 Lượt xem

Đơn xác nhận thu nhập cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————– 

ĐƠN XÁC NHẬN THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính gửi: ………………………………………………………

Tôi tên là: …………………………………………………………………………                                     

Sinh ngày:………………… ……….. …….Giới tính:…………………………….

Hiện nay đang làm việc tại địa chỉ:…………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………..

Thời hạn hợp đồng:…………………………………………………………………..

Mức lướng hiện tại:………………………………………………………………….

Tổng thu nhập hàng tháng:…………………………………………………………..

Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật ./.

                                                                    ………Ngày…….tháng…….năm……

                                                                                 NGƯỜI VIẾT ĐƠN

                                                                                  (ký, ghi rõ họ và tên)

Liên hệ
icon-zalo