• 30-11-2019
  • 247 Lượt xem

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam

 

 

Ảnh 4 x 6

(Chụp chưa

quá 6 tháng)

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

           Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                      

Họ và tên (1):……………………………………………………………………

Giới tính:         Nam:               Nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………..

Nơi sinh (2): ………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký khai sinh (3): …………………………………………………………….Quốc tịch hiện nay (4):………………………………………………………………………………………

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): ………………………………………….. Số:……………………………..

Cấp ngày, tháng, năm:………………………………….., Cơ quan cấp: …………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):………………………………………..

Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh (nếu có):………………………..

Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc:…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

Trước đây tôi đã có quốc tịch Việt Nam, nhưng đã mất quốc tịch Việt Nam từ ngày ………… tháng ……… năm ……………….

 

Lý do mất quốc tịch Việt Nam (6):………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi làm đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được trở lại quốc tịch Việt Nam.

 

Mục đích xin trở lại quốc tịch Việt Nam:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam của tôi thuộc diện được miễn một số điều kiện (7): …………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Tôi xin lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây là : ………………………………………………………..

             

Nếu được trở lại quốc tịch Việt Nam, tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

 

Tôi cũng xin cho con chưa thành niên có tên dưới đây được trở lại (hoặc nhập) quốc tịch Việt Nam (nếu có):

 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Địa chỉ cư trú hiện nay Nơi sinh Nơi đăng ký khai sinh Tên gọi

Việt Nam 

Ghi chú (8)
   

 

 

 

             

 

   

 

 

 

             

 

   

 

 

 

             

 

 

Về quốc tịch hiện nay (9):

Tôi xin cam kết sẽ làm thủ tục thôi quốc tịch hiện nay của mình và của con chưa thành niên nêu trên (nếu có):

 

Tôi tự xét thấy mình và con chưa thành niên nêu trên (nếu có) thuộc trường hợp đặc biệt:       
  Tôi xin đề nghị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét, cho phép được trở lại quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch hiện nay. Tôi xin cam kết việc giữ quốc tịch hiện nay không làm cản trở đến việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lý do xin giữ quốc tịch hiện nay: 

……………………………………………………………..

………………………………………………………….….

………………………………………………………….….

………………………………………………………….….

…………………………………………………………….

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

 

Giấy tờ kèm theo:   

Người làm đơn

– ……………………                                                                       

– ………………………………………..

– ………………………………………..

   ………….., ngày .. … tháng ……. năm…………

      (Ký và ghi rõ họ tên)

                               

Chú thích:

(1)     Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2)     Ghi  địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3)     Ghi  tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(4)     Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

(5)     Ghi rõ loại giấy tờ gì;

(6)     Ghi rõ mất quốc tịch Việt Nam trong trường hợp nào;

(7)     Nêu rõ trường hợp được miễn theo quy định nào của Luật Quốc tịch Việt Nam.

(8)     Ghi rõ trở lại hay nhập quốc tịch Việt Nam;

(9) Đánh dấu ‘X” vào 1 trong 2 lựa chọn.

Liên hệ
icon-zalo