• 23-12-2019
  • 497 Lượt xem

Hợp đồng thuê xe ô tô

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——-

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ÔTÔ

Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hà Nội (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):          

Tên tổ chức:                                                                                                                                   

Trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quyết định thành lập số:…………………………. ngày…………….. tháng ……………… năm……………… 

do………………………………………………………………………………………………………………………. cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………….. ngày………… tháng ………. năm……….. 

do………………………………………………………………………………………………………………………. cấp.

Số Fax: ………………………………………………… Số điện thoại:………………………………………………… 

Họ và tên người đại diện: ……………………………………………………………………………………………… 

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Chứng minh nhân dân số:…………………………… cấp ngày…………………………………………………… 

tại……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền)số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quyết định thành lập số:…………………………. ngày…………….. tháng ……………… năm……………… 

do………………………………………………………………………………………………………………………. cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………….. ngày………… tháng ………. năm……….. 

do………………………………………………………………………………………………………………………. cấp.

Số Fax: ………………………………………………… Số điện thoại:………………………………………………… 

Họ và tên người đại diện: ……………………………………………………………………………………………… 

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Chứng minh nhân dân số:…………………………… cấp ngày…………………………………………………… 

tại……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền)số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B đồng ý thuê một chiếc xe ôtô (sau đây gọi tắc là “tài sản thuê”) với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

ĐẶC ĐIỂM, TÌNH TRẠNG XE

Mô tả cụ thể các chi tiết về nhãn hiệu, đời xe, màu sơn, biển số, số km hiện tại, và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng, của Bên A

……………………………………………………………………………………………………………………………………                                         

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê nêu trên là .………….., kể từ ngày …………………

ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH THUÊ

Bên B sử dụng tài sản thuê nêu trên vào mục đích: ………………………

 ……………………………………………………………….………………….

ĐIỀU 4

GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê tài sản nêu trên là: .……………………………………………. (bằng chữ………………………………………………………………………………………………….)

2. Phương thức thanh toán như sau: .………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIAO, TRẢ LẠI TÀI SẢN THUÊ

Ghi rõ các thỏa thuận về việc giao, trả tài sản thuê, các yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu trị giá tài sản thuê bị giảm sút (nếu có); địa điểm trả tài sản thuê nếu tài sản thuê; các điều kiện nếu Bên B chậm trả tài sản thuê…

……………………………………………………………………………………………………………………………………                                          

ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chuyển giao tài sản cho thuê đúng thỏa thuận ghi trong Hợp đồng;

b) Bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản cho thuê;

c) Bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho Bên B;

d) Các thỏa thuận khác …

2. Bên A có quyền sau đây:

a) Nhận đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;

b) Nhận lại tài sản thuê khi hết hạn Hợp đồng;

c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:

– Không trả tiền thuê trong 3 tháng liên tiếp;

– Sử dụng tài sản thuê không đúng công dụng; mục đích của tài sản;

– Làm tài sản thuê mất mát, hư hỏng;

– Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại mà không có sự đồng ý của Bên A;

d) Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 7

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, không được thay đổi tình trạng tài sản, cho thuê lại tài sản nếu không có sự đồng ý của bên A;

b) Sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích của tài sản;

c) Trả đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;

d) Trả lại tài sản thuê đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận;

e) Các thỏa thuận khác …

2. Bên B có các quyền sau đây:

a) Nhận tài sản thuê theo đúng thỏa thuận;

b) Được sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng, mục đích của tài sản;

c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu:

– Bên A chậm giao tài sản theo thỏa thuận gây thiệt hại cho Bên B;

– Bên A giao tài sản thuê không đúng đắc điểm, tình trạng như mô tả tại Điều 1 Hợp đồng;

d) Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 8

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ phí công chứng liên quan đến việc thuê tài sản theo Hợp đồng này do Bên ….. chịu trách nhiệm nộp

ĐIỀU 9

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 10

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về pháp nhân, tài sản thuê ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

c) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

d) Các cam đoan khác …        

2. Bên B cam đoan:

a. Những thông tin pháp nhân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản thuê;

c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

đ. Các cam đoan khác …        

ĐIỀU 11

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng có hiệu lực từ: 

         Bên A        

 (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                    

  Bên B

        (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

                                                              

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

(trong trường hợp lập tại Phòng Công chứng)

Liên hệ
icon-zalo