• 25-12-2019
  • 159 Lượt xem

Hướng dẫn tăng vốn điều lệ công ty mới nhất

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp có thể thay đổi mức Vốn điều lệ tùy thuộc vào tình hình kinh doanh cũng như quy mô phát triển của Công ty. Dưới đây là một số chia sẻ của VPLS Long Việt đối với thủ tục tăng vốn điều lệ cho từng loại hình doanh nghiệp.

* Đối với Công ty TNHH một thành viên (Theo qui định tại Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014):

– Công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm vốn góp hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyết định  hình thức tăng vốn và mức vốn điều lệ tăng.

– Trong trường hợp Công ty tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm vốn góp của người khác thì công ty phải thực hiện việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần.

– Công ty phải thực hiện việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.

tăng vốn điều lệ

* Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên (Theo qui định tại Điều 68 Luật doanh nghiệp 2014):

– Công ty có thể thực hiện việc tăng vốn điều lệ trong các trường hợp:

+ Tăng vốn góp của thành viên công ty (tăng vốn góp theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của thành viên trong vốn điều lệ hoặc thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác)

+ Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới;

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

* Đối với Công ty cổ phần:

– Công ty cổ phần tăng vốn điều lệ bằng cách tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán số cổ phần đó theo các hình thức sau:

+ Chào bán cho các cổ đông hiện hữu

+  Chào bán ra công chúng;

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ.

– Đối với trường hợp chào bán cổ phần ra công chứng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thì thực hiện theo các qui định của pháp luật về chứng khoán.

– Đối với trường hợp chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần khong phải là công ty cổ phần đại chúng thì công ty phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về việc chào bán cổ phần riêng lẻ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ. Nếu sau 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của cơ quan đăng ký kinh doanh thì công ty có quyền bán cổ phần                                                                                                                       

– Công ty thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

* Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Quyết định của Chủ sở hữu (đối với công ty TNHH một thành viên); Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên); Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);

– Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới đối với trường hợp công ty TNHH hai thành viên trở lên tăng vốn bằng việc tiếp nhận thêm thành viên mới.

* Một số lưu ý sau khi tăng vốn điều lệ:

– Kê khai và nộp Mẫu 08 tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

– Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;

– Nộp bổ sung kê khai thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

Tư vấn viên : Nguyễn Thu Hương

Liên hệ
icon-zalo