• 23-12-2019
  • 370 Lượt xem

Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO- HẠNH PHÚC

—oOo—

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Hôm nay, ngày…..tháng….. năm………, đại diện hai bên gồm:

BÊN A :   ………………………

Địa chỉ :  ……………………….

Điện thoại : …………………                MST: ………………………

Do Ông (Bà) : …………………Chức vụ : ……………………….

 

BÊN B ……………………………………..

Địa chỉ :  ………………………………………

Điện thoại : …………………………. ………..MST: ………………………

Do:…………………………………………………Chức vụ : ………………………………………

 

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: ……….. số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………

  •       Lý do thu hồi : ……………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                  ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Liên hệ
icon-zalo