• 02-12-2019
  • 220 Lượt xem

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                              ———

                                                                           …….., ngày…..tháng……năm…….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: ………………………………………………………

  1. Tên cơ sở sản xuất , kinh  doanh : ………………………………………. ………………………………………………………………………………
  2. Mã số ( nếu có): …………………………………………………………….
  3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: …………………………………………

……………………………………………………………………………….

  1. Điện thoại : ………………………….Fax: …………………………………

Email:………………………………………………………………………..

  1. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập: ……………………..

………………………………………………………………………………

  1. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh : ……………………………………………

………………………………………………………………………………

Đề nghị ………………( tên cơ quan kiểm tra) ……………..cấp / cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

Lý do cấp lại: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

                                                                            Đại diện cơ sở

                                                                        ( Ký tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm

Liên hệ
icon-zalo