• 29-11-2019
  • 255 Lượt xem

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

…………, ngày…….. tháng…….. năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

Kính gửi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội

 

Họ và tên chủ cơ sở: ……………………………………………………………………………………………………..

Tên cơ sở sản xuất đề nghị cấp giấy chứng nhận:………………………………………………………………

Địa chỉ cơ sở sản xuất:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………… Fax:……………………………………………………………

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất (loại thực phẩm và dạng sản phẩm…): Quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín

 

 

 

CHỦ CƠ SỞ

(ký tên & ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ
icon-zalo