• 18-12-2019
  • 307 Lượt xem

Mẫu đơn xin công tác trở lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

 

                                                    Kính gửi:  – Hiệu trưởng trường ………..;

– Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ;

– Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm).

Tôi tên:…………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú số nhà: ……………………… đường ………………………………………

Phường (xã)…………………. quận (huyện) …………………. TP (Tỉnh)…………………….

Theo Công văn số ……………………………………………/XHNV-TCCB ngày …………… tháng ………..…. năm ………..….. của trường …………………………………………………….. về việc cho viên chức nghỉ việc không hưởng lương, tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày ……………… đến ngày ….……..…….

Nay tôi đã giải quyết xong việc riêng. Tôi làm đơn này xin được trở lại công tác từ ngày …………………

Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.

                                                                                   ………, ngày …. tháng … năm 20……

Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, T.Tâm

Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)                                             Người làm đơn

……………………………………………….                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

được trở lại công tác từ ngày ……/…../20…..

                             

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB 

Ý KIẾN  CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

Liên hệ
icon-zalo