• 18-12-2019
  • 307 Lượt xem

Mẫu đơn xin nghỉ phép

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

 

 

– Ban Giám Đốc Công Ty

– Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

– Trưởng bộ phận ………………………..

 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………..

Chức danh: …………………………………………. Đơn vị: …………………………….………..

Tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng Tồ chức – Nhân Sự, Phòng: ……………………………….. cho tôi được nghỉ phép từ ngày …………………………… đến ngày: ………………………………………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………………

Nghỉ theo diện:……Việc riêng    …….Phép năm ……..Nghỉ ốm   ……..Nghỉ chế độ

Chế độ phép năm: ………………………. Tính đến ngày xin nghỉ còn …………… ngày phép

Người thay thế công việc: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ nghỉ phép: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                              ….., ngày..…tháng……năm…..

Trưởng phòng HC-NS

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Liên hệ
icon-zalo