• 23-12-2019
  • 472 Lượt xem

Mẫu giấy ủy quyền mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

      Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

      Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……………… , ngày…… tháng………. năm 20…. ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN: 

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Số CMND:cấp ngày:…………………….. nơi cấp: ………………………………………………………………………… 

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quan hệ:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Số CMND:cấp ngày:…………………….. nơi cấp: ………………………………………………………………………… 

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quan hệ:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy………………………………….. Biển kiểm soát …………giấy đăng kí lần đầu số…………….do công an tỉnh ……………cấp ngày ………………………………………………………………. 

IV. CAM KẾT

  Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

  Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, lưu văn phòng công chứng 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

…………………………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

……………………………


      XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Liên hệ
icon-zalo