• 11-12-2019
  • 409 Lượt xem

Mẫu sơ yếu lý lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Kèm theo Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư)

Họ và tên:……………………………………………………………………….nam/nữ……………………..…

Tên thường gọi:……………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…../…./………… Nơi sinh:………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………………….ngày……tháng……năm …………………………….

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:……………………………………………….Tôn giáo:…………………………………………………..

Ngày kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:…………../………../………………………

Ngày kết nạp và Đảng Cộng sản Việt Nam:……./…../………. ngày chính thức:……/……/………

Là người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn luật sư:…………………………………………………………

Bằng cử nhân luật số:………………………………………..ngày…….tháng……….năm……………………..

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề luật sư số:…………………………………………………..

ngày……….tháng………….năm…………….

Nơi cấp:……………………………………………………………

Được miễn đào tạo nghề luật sư (ghi rõ lý do):…………………………………………………………………

Thời gian tập sự hành nghề luật sư từ………../………/……………..đến ……/……/………………..

Nơi tập sự: …………………………………………………………………………………………………………….

Được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):……………………………………………………………

Giấy Chứng nhận kiểm tra kết quả hết tập sự hành nghề luật sư số: ……..…..ngày ……. tháng……năm…….…..

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1/ Họ tên bố:…………………………………………………………………năm sinh:……………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………

2/ Họ tên mẹ:……………………………………………………………………năm sinh:…………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………….

3/ Họ tên vợ hoặc chồng:………………………………………………….năm sinh:……………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………….

Nơi làm việc hiện nay:……………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm Làm gì Ở đâu Ghi rõ

KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

(ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận của Đoàn luật sư hoặc Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn

 

 

 

Hà Nội, ngày…….tháng …….năm ……

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Liên hệ
icon-zalo