• 19-12-2019
  • 919 Lượt xem

Thư tra soát C1-11/NS theo Thông tư 84

Mẫu số: C1-11/NS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– 

THƯ TRA SOÁT

Kính gửi: …………………………….

Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thực hiện nộp tiền vào NSNN bằng hình thức:

Tiền mặt x                Chuyển Khoảno                Nộp thuế điện tử    

Đã được NH/ KBNN: …………………………………………………………………………………………………………….

 trích TK số (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………….

để nộp vào NSNN theo:   TK thu NSNN □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

Số tiền: …………………….. đồng. (Bằng chữ: …………………………………………………………………………….).

vào tài Khoản của KBNN: …………………………. …………………………………………………………………………

mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu: ……………………………………………………………………………………………..

Ngày thực hiện giao dịch: ……………………………………………………………………………

Nội dung sai sót: …………………………………………………………………………………….

Thông tin đã kê khai:…………………………………………………………………………………

Nội dung đề nghị Điều chỉnh: ……………………………………………………………………….

Đính kèm (chứng từ/tài liệu): Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, kèm mẫu C1-07/NS

Kính đề nghị: …………………………………………….. , xem xét, giải quyết./.

 

    Hà Nội, ngày   tháng         năm  

CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

  (Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có) hoặc (ký số, ghi họ tên)

   

 

Liên hệ
icon-zalo