• 24-03-2020
  • 637 Lượt xem

Tìm hiểu hồ sơ, thủ tục thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

* Căn cứ:

– Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật liên quan;

– Nghị định 193/2013/NĐ-CP

– Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT

* Hồ sơ thành lập Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã:

– Giấy đề nghị Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã (Theo mẫu Phụ lục I-1 ban hành kèm theo TT 07/2019/TT-BKHĐT)

– Điều lệ Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã (Theo quy định tại Điều 21 Luật Hợp tác xã);

– Phương án sản xuất, kinh doanh (Theo mẫu Phụ lục I-2 ban hành kèm theo TT 07/2019/TT-BKHĐT);

– Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên (Theo mẫu Phụ lục I-3 ban hành kèm theo TT 07/2019/TT-BKHĐT);

– Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (hoặc Tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (Theo mẫu Phụ lục I-4 ban hành kèm theo TT 07/2019/TT-BKHĐT);

– Nghị quyết hội nghị thành lập (theo quy định tại Điều 20 Luật Hợp tác xã);

thành lập hợp tác xã

* Cơ quan đăng ký Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã:

– Hợp tác xã đăng ký tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nơi Hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính;

– Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân dự định đặt trụ sở chính;

* Một số lưu ý:

– Tên Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã: phải bắt đầu bằng cụm từ “Hợp tác xã”, “Liên hiệp hợp tác xã” sau đó là tên riêng của Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và không được trái với quy định của pháp luật;

– Địa chỉ trụ sở của Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác: gồm số nhà, đường phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố thuộc trung ương;

– Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã được lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh ở trong nước và nước ngoài.

– Khi có sự thay đổi về: tên; địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề sản xuất, kinh doanh; vốn điều lệ; người đại diện pháp luật; Tên, địa chỉ, người đại diện của chi nhánh, văn phòng đại diện thì thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Khi có sự thay đổi về: nội dung điều lệ; số lượng thành viên, hợp tác xã thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, địa điểm kinh doanh thì thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn viên: Lê Quỳnh Trang

Liên hệ
icon-zalo