• 16-12-2019
  • 1586 Lượt xem

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế

 

Mẫu số: 25/ĐK – TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016

của Bộ Tài chính)

 

CÔNG TY …………………

Số: ……VB/VN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày     tháng năm 2019

 

         VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi: Cục thuế/ Chi cục thuế……………..

Tên người nộp thuế: Công ty ………………………………..

Mã số thuế: …………………………

Địa chỉ trụ sở chínnh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Tổ dân phố số 1

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Đức Thắng

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội

Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế:

(Ví dụ: Do Công ty chúng tôi không nộp đầy đủ các tờ khai và báo cáo hàng quý, hàng năm nên đã bị cơ quan Thuế đóng mã số thuế. Đến thời điểm hiện tại thì công ty không còn đủ khả năng để duy trì hoạt động nên muốn giải thể.)

Nay Công ty làm công văn này kính đề nghị Cục thuế/ Chi cục thuế……………..tạo điều kiện cho Công ty chúng tôi được khôi phục lại mã số thuế

Hồ sơ đính kèm: Giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản sao).

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

 

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân

kinh doanh không cần đóng dấu

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Liên hệ
icon-zalo