• 24-12-2019
  • 519 Lượt xem

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Mẫu số: 01/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

Số…. ngày…..tháng…….năm…..

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nơi tổ chức thu mua: ……………………………………………………………………..

Người phụ trách thu mua: ……………………………………………………………………….

Ngày tháng năm mua hàng Người bán Hàng hóa mua vào Ghi chú
Tên người bán Địa chỉ

 

Số CMT nhân dân Tên hàng hóa Số lượng Đơn giá Tổng giá thanh toán
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 

 

Tổng giá trị hàng hóa mua vào: ………………………………………………………………

Ghi chú:

Người lập bảng kê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng …. năm ….

Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

 

Liên hệ
icon-zalo