• 12-02-2023
  • 1224 Lượt xem

Điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ pháp lý:

Luật giáo dục nghề nghiệp số 18/VBHN-VPQH ngày 05/7/2019;

– Nghị định số 2021/VBHN-BLĐTBXH ngày 16/06/2022 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

  1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp là gì?

    – Theo quy định tại Điều 5 Luật giáo dục nghề nghiệp số 18/VBHN-VPQH ngày 05/7/2019 thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

  • Trung tâm giáo dục nghề nghiệp;
  • Trường trung cấp;
  • Trường cao đẳng.

     – Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo các loại hình sau đây:

  • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, do Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;
  • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân, do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;
  • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm cơ sở giáo dục nghề nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
  1. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

     Thứ nhất, phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập khi thành lập phải hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định.

     Thứ hai, có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2; trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị hoặc 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị; trường cao đẳng là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị hoặc 40.000 mđối với khu vực ngoài đô thị.

    Trường hợp địa điểm xây dựng cơ sở vật chất của trường trung cấp, trường cao đẳng vừa có diện tích đất sử dụng tại khu vực đô thị vừa có diện tích đất sử dụng tại khu vực ngoài đô thị thì thực hiện quy đổi diện tích đất theo tỷ lệ tương ứng giữa đất khu vực đô thị với đất khu vực ngoài đô thị là 1:2.

     Thứ ba, vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau:

   – Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 (năm) tỷ đồng;

   – Đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 (năm mươi) tỷ đồng;

   – Đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 (một trăm) tỷ đồng.

Liên hệ
icon-zalo