• 08-01-2020
  • 3929 Lượt xem

Giấy chuyển hộ khẩu

TÊN CƠ QUAN

—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

  Mẫu HK07 ban hành theo TT số 36/2014/TT- BCA ngày 09/9/2014
Số:……./GCHK

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

1. Họ và tên …………………………………………(1)

2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………

3. Ngày, tháng, năm sinh:…………….. 4. Giới tính:……………………

5. Nơi sinh:……………………………

6. Nguyên quán:…………………………………………………….

7. Dân tộc:………………………………. 8. Tôn giáo:…………………… 9. Quốc tịch:………………………………..

10. Nơi thường trú:………………………………………………..

11. Họ và tên chủ hộ nơi đi:…………………………………. 12. Quan hệ với chủ hộ:………………………..

13. Lý do chuyển hộ khẩu:………………………………………..

14. Nơi chuyển đến:………………………………………………………….

15. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

STT Họ và tên Sinh ngày Giới tính Nguyên quán Quốc tịch Dân tộc Số CMND Quan hệ

…….., ngày…tháng…năm…

TRƯỞNG CÔNG AN………

(Ký, ghi rõ họ tên)

Liên hệ
icon-zalo