• 25-03-2020
  • 116 Lượt xem

Hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

* Căn cứ:

– Nghị định 101/2012/NĐ-CP

– Nghị định 80/2016/NĐ-CP

Hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để thực hiện hoạt động này thì tổ chức phải được cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

* Điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán:

Đối với các tổ chức không phải Ngân hàng, muốn thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì cần phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện:

– Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng trở lên.

– Có phương án kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán được phê duyệt theo đúng quy định về thẩm quyền đầu tư tại Điều lệ hoạt động của tổ chức, trong đó phải có các nội dung cơ bản sau:

+ Quy trình nghiệp vụ kỹ thuật của dịch vụ đề nghị cấp phép;

+ Cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán;

+ Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ;

+ Quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật;

+ Các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;

+ Quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp;

+ Quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan trong quá trình cung ứng dịch vụ;

cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

– Điều kiện về nhân sự:

+ Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) của tổ chức xin cấp phép phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực phụ trách;

+ Đội ngũ cán bộ thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán phải có trình độ chuyên môn về lĩnh vực đảm nhiệm;

– Điều kiện về kỹ thuật:

+ Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ phù hợp với yêu cầu của hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

+ Hệ thống kỹ thuật dự phòng xây dựng độc lập với hệ thống chính đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn và liên tục khi hệ thống chính có sự cố;

+ Tuân thủ các quy định khác về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng;

– Trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải có hệ thống thông tin kế toán quản trị đảm bảo theo dõi riêng được nguồn vốn, tài sản và xác định được kết quả của hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

* Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép (Theo mẫu do Ngân hàng Nhà nước quy định);

– Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức (bản sao công chứng hoặc bản sao được cấp từ bản gốc hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu);

– Hồ sơ về nhân sự: Sơ yếu lý lịch, bản sao công chứng hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (hoặc Phó giám đốc) và các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

– Biên bản hoặc Nghị quyết họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông (hoặc Hội đồng quản trị phù hợp với quy định tại Điều lệ hoạt động của tổ chức) thông qua Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

– Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

– Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật và Biên bản nghiệm thu thử nghiệm kỹ thuật với một tổ chức hợp tác;

+ Giấy phép có hiệu lực trong thời gian 10 năm, trước thời điểm hết hiệu lực ít nhất là 60 ngày, tổ chức được cấp giấy phép phải gửi văn bản xin cấp lại giấy phép và bản sao Giấy phép đang có hiệu lực tới Ngân hàng Nhà nước.

Tư vấn viên: Lê Quỳnh Trang

Liên hệ
icon-zalo