• 26-11-2019
  • 205 Lượt xem

Mẫu thông báo thay đổi hộ kinh doanh

Phụ lục III-3

 ………………………….

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi:………………………………………………………………….

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:……………………………………….

Ngày cấp:……………………….Nơi cấp:…………………………………………………….

Địa điểm kinh doanh:…………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………… Fax (nếu có): …………………………………………………………………….

Email (nếu có): …………………………………….. Website (nếu có): …………………………………………………………………….

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này, đồng thời cam kết quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới.

 

 

 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)

 

Liên hệ
icon-zalo