• 22-09-2021
  • 2371 Lượt xem

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam

Bất cứ một nhà đầu tư nào khi muốn đầu tư vào một ngành nghề, một lĩnh vực nào đó thì điều trước tiên cần phải tìm hiểu đó chính là điều kiện đầu tư. Điều kiện đầu tư đóng một phần hết sức quan trọng để xem thử ngành nghề, lĩnh vực mà mình đầu tư có phù hợp không. Chình vì vậy mà pháp luật cũng đã quy định rất rõ về vấn đề này, cụ thể như:

* Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP:

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng trong một số trường hợp sau:

– Đầu tư tổ chức thành lập kinh tế;

– Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế;

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh;

– Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác;

– Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam

* Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư quy định:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc trong các trường hợp sau đây:

– Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

– Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản nảy nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

– Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Như vậy, đối tượng áp dụng của Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư. Còn thời điểm áp dụng của “Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài” đối với nhà đầu tư nước ngoài là 5 trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Liên hệ
icon-zalo