• 20-01-2022
  • 557 Lượt xem

QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC VAY VỐN ƯU ĐÃI XÂY DỰNG MỚI, CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ Ở NĂM 2022

Thông tư 25/2015/TT-NHNN hiện hành đã được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 20/2021/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 20/1/2022). Theo đó,  việc vay vốn ưu đãi xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở sẽ có một số điểm mới.

1. Đối tượng được vay vốn ưu đãi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

“2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.””

Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

– Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

– Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

– Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

– Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

– Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

– Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

– Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

– Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Trước đây, các đối tượng trên là người đủ điều kiện vay để mua, thuê nhà ở xã hội, tuy nhiên theo quy định mới thì các đối tượng này chỉ còn được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

quy định mới về việc vay vốn ưu đãi xây dựng

2. Các quy định mới về vay vốn ưu đãi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

2.1. Bổ sung mức vay tối đa

Theo thông tư mới, tại khoản 3 Điều 1 quy định: “Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.”

Mức vay tổi đa không quá 500 triệu đồng đã được bổ sung vào quy định về mức vốn cho vay. Quy định này được đánh giá là gây bất lợi cho các đối tượng vay vốn vì chỉ được vay tối đa 500 triệu để xây nhà.

2.2. Sửa đổi thời hạn cho vay

Khoản 4 Điều 1 Thông tư 20/2021/TT-NHNN quy định: “Thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên”

Trong khi đó Khoản 4 Điều 7 Thông tư 25/2015/TT-NHNN quy định: “4. Đối với đối tượng khách hàng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.”

Như vậy, điểm mới về thời hạn cho vay là bỏ quy định về thời gian vay tối thiểu là 15 năm, quy định mới về thời hạn vay là do thỏa thuận, đồng thời bổ sung quy định về thời gian vay tối đa là 25 năm kể từ ngày giải ngân lần đầu.

2.3 Quy định mới về lãi suất cho vay ưu đãi

Quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 25/2015/TT-NHNN thì: “2. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.”

Theo khoản 5 điều 1 Thông tư 20/2021/TT-NHNN thì lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ. Quy định mới về lãi suất cho vay cho thấy mức lãi suất hoàn toàn do Ngân hàng nhà nước quyết định mà không phụ thuộc vào quyết định của Thủ tướng chính phủ như trước.

Bên cạnh đó, nguyên tắc về lãi suất cho vay cũng được điều chỉnh như sau: thay vì quy định “Lãi suất cho vay ưu đãi đảm bảo nguyên tắc: Không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ” thì thông tư sửa đổi bổ sung đã quy định “Không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ;”

Các quy định mới về việc vay vốn ưu đãi xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở đã nêu sẽ được thực hiện từ 20/01/2022.

Liên hệ
icon-zalo